הפורטל הישראלי לתזונה נכונה, דיאטה ופעילות גופנית
תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר   (להלן-האתר) 

כללי

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו הינו בכפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש").

במסמך זה : מפעילי האתר – חברת אס.די.אס. ייזום פיתוח ואינטרנט בע"מ.

מסמך זה נוסח בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והוא מתייחס ללא כל אפליה לשני המינים.

הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון, הואיל ותחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש לחדול מלעשות שימוש באתר.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

בנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו.

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש  בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש מפעילי האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של מפעילי האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמתם בכתב ומראש של מפעילי האתר.

שימוש בכל רובוט, תולעת , מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

הפצת "דואר זבל" לשרתי האתר, או הצפתם בדואר כזה או כל דואר אחר.

שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והנהלים של האתר.

בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק מספר פרטים אודותיך, בין היתר, את שמך , כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמא, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת שירותים מסויימים. הינך אחראי באופן מלא לשמור בסודיות את הסיסמא ומתחייב להודיע למפעילי האתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

בהרשמה לשירותים מסויימים, כדוגמת דיאטה און ליין, תתבקש למסור פרטים ולמלא שאלון בריאות, חובה עליך למלא הפרטים במלואם ובמדוייק שכן הם מהווים בסיס להרשמתך לשירות.

הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שתתבקש בטופס הרישום הספציפי לשירות אליו נרשמת. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע שמסרת במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש להם את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

באתר מתבצע שימוש ב-  Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. בהסכימך לתנאי השימוש באופן שהנך ממשיך וגולש באתר אתה מתיר למפעילי האתר ל"השתיל" Cookieעל מחשבך, להשתמש במידע האגור ב- Cookieולזהותך על פיו.

מפעילי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או במפעיליו ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים כאלו בכל עת. מפעילי האתר רשאים למחוק כל תגובה לחומר המפורסם באתר, כל הודעה בפורומים, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

בתנאי שימוש אלה: תכנים - לרבות כתבות, סקירות, נתונים, כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים, מידע, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיימים כיום או שיהיו קיימים בעתיד, בין אם בבעלות מפעילי האתר ובין אם בבעלות צד ג'.

הינך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים:

תכנים , מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסים של מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו הינך נמצא.

במידה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למפעילי האתר .

ידוע לך, המפרסם באתר, כי התכנים שאותם אתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ומפעילי האתר אינם אחראים לתגובות אותן תקבל או לכל נזק שייגרם לך,לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם.

ידוע לך המפרסם, אופיו של האתר, ולא תהיינה לך כל טענה או דרישה או תביעה נגד מפעילי האתר בגין אפקטיביות הפרסום, אופי האתר וכו'.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, מועדיהם של אירועים, ביטולים , שינויים ואי דיוקים, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.

כמו כן מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו לרבות על ידי קטינים, כתוצאה מוירוסי מחשב ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים וצ'אטים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן מפעילי האתר אינם נותנים חסות, מעודדים, מציעים, מסכימים או מביעים דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר צד ג', אינה כוללת את מפעילי האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילי האתר אינם צד לכל עסקה כזו, ולא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, ולא יקחו חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו מפעילי האתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעילי האתר רשאים לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

היה ומפעילי האתר ו/או מי מטעמם ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מפעילי האתר ו/או מי מטעמם . באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (As is) בהתאם להחלטת מפעילי האתר, ולא תהיה למשתמש ו/או למפרסם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מפעילי האתר אינם מתחייבים ששירותי האתר, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מפעילי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי האתר או אצל מי מספקיו ו/או נותני השירות שלו.

מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר,להשעות פעילותו, לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה למשתמש ו/או למפרסם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.

מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסוימים, על המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותם כי אם ע"י צדדים שלישיים.

מפעילי האתר יימנעו ככל האפשר מלמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו מפעילי האתר ימצאו כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או צו של רשות מרשויות החוק במדינה או אם יעמדו בפני איום שיינקטו נגדם צעדים משפטיים בגין פעולות שעשית באתר.

מפעילי האתר רשאים להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר, ליצירת הקשר אתך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ניוזלטר ו/או מידע פרסומי – של האתר עצמו ו/או מידע שיתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל אי אילו מהשירותים שמציע האתר, מפעילי האתר לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש.

הנך רשאי למחוק את שמך מרשימת תפוצת הניוזלטר בלחיצה במקום המתאים בניוזלטר עצמו.

אתה תפצה ו/או תשפה את מפעילי האתר, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח או תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה - ובכלל זה הוצאות משפטיות ושכר טרחה של עורכי דין.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתוכנית הדיאטה שבאתר, בדיאטה און ליין, בדיאט און ליין, בדיאטה און ליין לנוער, באתר עצמו- עיצובו, איפיונו, שמו וכינויו, שם הדומיין שלו, כל אלה שייכים למפעילי האתר.

מפעילי האתר אינם אחראים להיות המידע מבוסס עובדתית ו/או מדעית ו/או משפטית ו/או רפואית, או לדיוקו, שלמותו או ליעילות המידע.  בכניסתך לאתר הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הקשור לשימושך בו , בפורומים, צ'אטים, תוכניות הדיאטה וקבוצות התמיכה, בכתוב בו, בתמונות, גרפיקה וצילומים שבו,במפורסם בו ובקישורים ממנו ואליו.

בכניסתך לאתר, בעשותך שימוש בשירותי האתר השונים ובצפייתך בדפים המוצגים בו הנך מאשר כי קראת את תנאי השימוש והנך מסכים להם.

סמכות השיפוט בכל הנוגע לתנאי השימוש ולכל הקשור באתר, הפעלתו  פרסום בו והשימוש בו מוקנים לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

באם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש לחדול מלעשות שימוש כלשהו באתר וצאת ממנו לאלתר.

תנאי התוכנית דיאטה און ליין

בהרשמה לתוכנית הדיאטה און ליין – להלן- התוכנית – ובתשלום דמי המנוי החודשיים , ובכפוף לאישור ההרשמה , מילוי פרטים אישיים ושאלון בריאות מדוייק ועדכני, תהא זכאי לפתוח כרטיס אישי מוגן בשם משתמש וסיסמא ולפעול בו עפ"י תוכנית ותפריט הדיאטה שינתנו לך ע"י הדיאטנית של האתר באמצעות האתר.

כמו כן תהיה רשאי להשתתף בקבוצות התמיכה , וכמובן בכל הקטגוריות הפתוחות באתר.

ידוע לך כי התוכנית והתפריט שתקבל מבוססים על הפרטים שמסרת ועל שאלון הבריאות שמילאת, לכן תנאי בסיסי הינו מילוי פרטים מלאים ומדוייקים, נכונים ועדכניים.

ידוע לך כי  האתר, מפעיליו ועובדיו , אינם משמשים תחליף להתייעצות עם גורמים רפואיים מוסמכים, ומומלץ כי בטרם תתחיל בתוכנית תתייעץ עם רופא באם הנך כשיר להשתתף בתוכנית.

ידוע לך כי  תחוייב באופן שוטף מדי חודש בחודשו מראש בגין אותו חודש באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו מצויים במערכת.

במידה והנך מתחת לגיל 18 הנך נדרש לצרף מסמך הסכמה מאחד ההורים שיישלח בפקס אל מפעילי האתר.

ידוע לך כי התוכנית אסורה לנוער מתחת לגיל 15 . 

ביטול מנויים לתוכנית דיאטה און ליין : 1. יש להודיע על ביטול התוכנית במייל  " צור קשר " או במשלוח מייל  ל info@diets.co.il

                                                       2. במידה ויבוטל המנוי במהלך 3 הימים הראשונים לרישום בהודעה במייל או בפקס, ישלם המנוי בסך  של 15 ש"ח בגין הוצאות רישום ודמי טיפול.

                                                        3. במידה ויבוטל המנוי החל מהיום הרביעי לרישום ואילך, יחוייב המנוי עבור מלא החודש השוטף .

תקנון הרכישה באתר

מבוא

 

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ולתנאי השימוש באתר לעיל ולהלן.

בתקנון זה: מוצרים ו/או שירותים – כל המוצרים הנמכרים באתר ובחנות הוירטואלית באתר, לרבות מנוי לתוכנית הדיאטה און ליין ומנוי לקבוצות התמיכה וכן כל מוצר ו/או כל שירות נוספים שיתווספו לאתר מעת לעת.

הנך רשאי לבצע פעולת רכישה באתר באם הנך מעל גיל 18 וברשותך כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן. 

בעצם קנייתך באתר אתה מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש לעיל והתקנון והסכמת לו.

אופן ביצוע הזמנה

לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי .

באשר להזמנת מנוי לדיאטה און ליין , בנוסף ואמור לעיל יהא צורך באישור נוסף של פרטיך ושאלון הבריאות שחתמת עליו כתנאי לתחילת המנוי בתוכנית.

מנוי לדיאטה או ליין ולקבוצות התמיכה הינו לחודשיים מראש ולאחר מכן מתחדש המנוי באופן אוטומטי מדי חודש לחודש נוסף בכל פעם , כאשר התשלום הינו מראש עבור אותו החודש.

החיוב מתבצע עפ"י פרטי כרטיס האשראי המצויים במערכת האתר.

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר,כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית.

אופן ביצוע התשלום

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למלא במקום המיועד לכך.

אבטחה

כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים , מאובטחים בטכנולוגיית SSL     . פרוטוקול SSL  הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.

מועדי אספקה

זמני האספקה הינם:  10-15 ימי עבודה.  

חישוב ימי העבודה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא,  ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאים מפעילי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, ובכפוף לרשימת הישובים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל.

מחירים ותשלומים

החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.

החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שיושלם תהליך ההזמנה.

כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

אחריות למוצרים , באם קיימת כזו ו/או באם מדובר במכשיר אשר מטבעו חלה עליו אחריות לתקינותו, ניתנת ע"י ספק המוצר ו/או היבואן, לפי העניין.

 

 ביטול עסקה

ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית וסגורים בסגירת היצרן ולא נעשה בהם שימוש  וזאת בהודעה בכתב באמצעות פקס ודרך האתר באמצעות צור קשר.
לאחר בירור פנייתך יש  להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם מפעילי האתר או הספק ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה - הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שהוציאו מפעילי האתר.

במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981

ביטול מנויים לגבי תוכנית הדיאטה און ליין , קבוצות התמיכה ושירותים אחרים שינתנו באתר מעת לעת יתבצע בהודעה בכתב של 14 יום לפני תום תקופת החודש השוטף לגביו חויבת, באמצעות דוא"ל לאתר.

 

תנאים נוספים

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של האתר, מפעילי האתר לא יעבירו את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.
החברה יהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים , הנחות, וקופונים.

 כל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו, לספק המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם,בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

מפעילי האתר שומרים את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה ו/או באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתר.

כל המוצרים הינם באחריות הספקים ו/או היבואנים.

 נכונות האמור לגבי המוצרים, על גבי המוצרים והסברים המלווים כל מוצר ומוצר הינם מטעם הספקים ובאחריותם ואין למפעילי האתר כל אחריות לגבי  נכונות ו/או אמיתות ו/או יעילות האמור בהם .

באם הנך מתכוון לרכוש בחנות : ויטמינים, מינרלים תוספי מזון למיניהם וכו' , עלייך להיוועץ עם רופא או בעל מקצוע בתחום, בטרם רכישה.

 

דין ושיפוט

 

הדין החל על ההזמנה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. 

 

פרטי מפעילת האתר

חברת אס.די.אס. ייזום, פיתוח ואינטרנט בע"מ

העבודה 11 א.ת. ישן ראש העין.

טלפון:03-9068827

פקס:077-5630730

דוא"ל: info@diets.co.il

 

 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות ©2007-2021 Diets.co.il